Pohľad na Žilinu z Dubňa

 
Základné informácie

ŽILINA je centrom severozápadného Slovenska, je jedným z najväčších miest Slovenskej republiky. Žilina je sídlom orgánov Žilinského kraja, jedného z ôsmych krajov Slovenskej republiky s rozlohou 6788 km2 a s počtom obyvateľov 692 582 (k 1. 1.2000). Žilinský kraj zahŕňa historické oblasti Kysuce, Liptov, Orava a Turiec, tvoria ho okresy : Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto , Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín a Žilina. Okres Žilina má rozlohu 815 km2 , počet obyvateľov 156 921 (k 1. 1.2000), ktorí žijú v 50 obciach a v troch mestách - v Žiline, Rajci a Rajeckých Tepliciach.Počet obyvateľov Žiliny: 86 818 (k 1. 1. 2000), z toho 98 % Slovákov.

Zemepisná poloha : 49,15o severnej šírky, 18,45o východnej dĺžky.
Vzdialenosť z Bratislavy, hlavného mesta Slovenskej republiky, je 200 km. Žilina je najväčším mestom ležiacim na rieke Váh.

Rozloha : 80,03 km2
Poloha : Mesto Žilina leží v údolí rieky Váh v Žilinskej kotline, na sútoku Váhu s riekami Kysuca a Rajčianka. Výplň kotliny tvoria treťohorné sedimenty - zlepence s vložkami mäkkých pieskovcov karpatského paleogénu. Pozdĺž Váhu a Rajčianky sa tiahnu pomerne široké poriečne nivy, doprevádzané po stranách pleistocénnymi štrkovými terasami až do relatívnych výšok 80 - 90 metrov. V Žilinskej kotline je päť terasových stupňov. Žilinská kotlina sa nachádza medzi horskými chrbátmi pohorí Malá Fatra, Strážovské vrchy, Súľovské vrchy, Javorníky a Kysucká vrchovina.

Nadmorská výška: 333 m n.m. - Námestie Andreja Hlinku, 345 m n.m. - Mariánske námestie.
Počasie: Priemerná teplota vzduchu v júli je dosahuje + 18o C, v januári - 4o C.
Ročný priemer zrážok je 650 až 700 mm, najviac v júni a v prvej polovici júla. Snehová pokrývka je 60 až 80 dní v roku.


Samospráva :
 
Mesto Žilina je samostatným samosprávnym územným celkom Slovenskej republiky, je právnickým subjektom. Podrobnosti o postavení, právomoci a pôsobnosti orgánov samosprávy ako aj ďalšie dôležité ustanovenia pre život mesta upravuje Štatút mesta Žilina.
Mesto Žilina sa člení na 19 mestských častí s názvami : Staré Mesto, Hliny, Hájik, Solinky, Vlčince, Rosinky, Trnové, Mojšová Lúčka, Bytčica, Závodie, Bánová, Žilinská Lehota, Strážov, Budatín, Považský Chlmec, Brodno, Vranie, Zádubnie a Zástranie.
Podľa zákona mesto Žilina samostatne hospodári s vlastným majetkom, so svojimi finančnými zdrojmi a s majetkom štátu, ktorý mu bol zverený. Orgánmi samosprávy mesta sú Mestské zastupiteľstvo (má 45 členov) a predstaveným mesta a jeho najvyšším výkonným orgánom je primátor mesta , ktorý je občanmi volený priamo. Voľby do samosprávy sa konajú každé štyri roky.
Prvým známym predstaviteľom mesta Žilina bol v roku 1325 dedičný richtár Ján Petzold. Po ňom nasleduje zoznam viac ako dvesto predstaviteľov mesta s rôznym označením funkcie (dedičný richtár, volený richtár atď.). Od roku 1990 je na čele mesta volený primátor. V roku 1990 bol primátorom mesta zvolený Ing. Ján Slota. Opätovne bol zvolený aj v rokoch 1994 a 1998.
Výkonným orgánom samosprávy je Mestský úrad v Žiline. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci samosprávy. Na čele úradu je prednosta. Pre informovanie obyvateľov o dianí v meste a jeho okolí Mesto Žilina vydáva od roku 1991 týždenník Žilinský večerník.

Symboly mesta :

Erb Žiliny patrí k najstarším erbom nielen na Slovensku.Znak bol prvý raz použitý na listine z 8.marca 1379. Dvojkríž je byzantského pôvodu, vychádza z kresťanskej, cyrilo-metodskej tradície. Dvojkríž a hviezdy sú zlaté (žlté), podklad je olivovozelený.
 

Žilinská zástava a pečať


Zástava a vlajka mesta Žiliny pozostáva z dvoch rovnako širokých pásov, horný má zlatú (žltú) farbu a dolný olivovozelenú. V hornej časti je umiestnený erb mesta.
Pečať Žiliny okrúhleho tvaru vyplňuje mestský erb a po obvode kruhopis s textom SIGILLUM, CIVIUM. DE. ZILINA.
Farby mesta sú zlatá (žltá) a olivovozelená.

 
Čestné občianstvo mesta Žilina je najvyššie vyznamenanie udeľované osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta. Vyznamenaním boli ocenení : plukovník Georges de Lannurien (in memoriam) v roku 1995, plukovník František Hanovec (1996), umelecký kníhviazač Ján Vrtílek (1996), spisovateľ Ján Frátrik (1996), akademický maliar František Kráľ (1999), akademický maliar Mojmír Vlkoláček (2000), pedagóg prof. Ladislav Berger (2000), právnik a bývalý primátor mesta JUDr. Vojtech Tvrdý (in memoriam - 2000) a pedagóg a prekladateľ prof. Ján Košecký (in memoriam – 2000).

Sesterské mestá:


Sesterské mestá Žiliny sú : Bielsko-Biala (Poľsko), Corby (Veľká Británia), Ferrara (Taliansko), ChangChun (Čína), Koper (Slovinsko) Majkop (Ruská federácia), Nanterre (časť Paríža – Francúzsko).

Text: Dr.Ján Štofko © 2001
 
Panoráma Žiliny z Dubňa
Žilina zo západu (Hradisko)